องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ขึ้นเว็บไซ (e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์แก้ไข(e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(e-GP)
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3)
   รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปร 2560 ไตรมาส 2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่1 ประจำปี2560 ไตรมาสที่2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560(ไตรมาสที่2)
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560 (ไตรมาสที่1)
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่1
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
   การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
   งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
 
   หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี 2561
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
   หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขอยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (สถานีบริการน้ำมัน)
   ประชาสัมพันธ์โครงการยื่นแบบรายการที่ดิน (ภทบ.5) ประจำปี 2561-2564
   ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตตำบลทรายขาว และผู้ประกอบกิจการทุกท่านมาชำระภาษีได้แล้วค่ะ
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
   แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
   ประชาสัมพันธ์การชำระค่าใบอนุญาตหอพัก ประจำปี 2559-2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจัดโครงการบริการนอกเวลา พักเที่ยง เร่ิงร่าวันเสาร์อาทิตย์เบิกบาน บริการด้วยใจ ประจำปี 2560
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำโครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
   แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   คำร้องแจ้งหอว่าง
   คำร้องขอชำระภาษีบำรุงท้องที่
   แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
    แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2558-2560
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2557-2561
   แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2557-2559
 
   บันทึกข้อความแจ้งส่วนทำรายงานข้อ 6
   คำสั่งแบ่งงานปี 56
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม
 
   ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
   คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
   คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
   คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
   คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
   คำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน
  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 2887753 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประมาณการงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) หมู่ที่ 6 (ปร.4)

(27 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:41:43)
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

(27 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:40:39)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) หมู่ที่ 6

(27 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:39:22)
   
เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

(03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:35:22)
   
ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

(03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:34:36)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

(03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:33:36)
   
คุณลักษณะกล้องCCTV องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (แก้ไขเพิ่มเติม)

(25 มิถุนายน 2015 เวลา 10:24:30)
   
ประมาณราคาเบื้องต้นงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ปร.5)

(19 มิถุนายน 2015 เวลา 10:54:53)
   
ประมาณการงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ปร.4)

(19 มิถุนายน 2015 เวลา 10:54:17)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

(19 มิถุนายน 2015 เวลา 10:52:56)
   
คุณลักษณะกล้องCCTV องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

(17 มิถุนายน 2015 เวลา 09:21:31)
   
ราคากลางสอบสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 จุด

(16 มิถุนายน 2015 เวลา 16:03:59)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

(16 มิถุนายน 2015 เวลา 16:02:41)
   
เอกสารแนบท้ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 10:20:28)
   
ประมาณราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา)

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:39:42)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา)

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:38:45)
   
ประมาณราคากลางสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:37:41)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้) ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:35:57)
   
ประมาณราคากลางสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ))

(03 มิถุนายน 2015 เวลา 09:49:07)
   
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

(03 มิถุนายน 2015 เวลา 09:47:04)
   
ประมาณราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) ถนนสายหลัก บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4

(20 มีนาคม 2015 เวลา 11:02:19)
   
ประมาณราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบปิด) ถนนสายหลัก บ้านร่องธารใต้ หมู่ที่ 3

(20 มีนาคม 2015 เวลา 11:00:37)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ

(20 มีนาคม 2015 เวลา 10:59:15)
   
ประมาณราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะไปอ่างเก็บน้ำหนองผา บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10

(16 มกราคม 2015 เวลา 09:54:52)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะไปอ่างเก็บน้ำหนองผา บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10

(16 มกราคม 2015 เวลา 09:53:46)
   
ประมาณราคาประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านร่องธาร

(26 ธันวาคม 2014 เวลา 11:21:43)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านร่องธาร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

(26 ธันวาคม 2014 เวลา 11:20:05)
   
ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ.ท่าฮ่อ)

(10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:31:57)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

(10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:28:12)
   
รายละเอียดคุณลักษณะกล้อง CCTV

(09 ตุลาคม 2014 เวลา 10:43:26)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

(08 ตุลาคม 2014 เวลา 09:01:41)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน 1 โครงการ

(25 กันยายน 2014 เวลา 14:47:42)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

(04 กันยายน 2014 เวลา 08:52:29)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ

(18 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:48:42)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา

(14 สิงหาคม 2013 เวลา 10:03:44)
   
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับ

(02 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:27:38)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์

(02 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:36:19)
   
ประกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน

(22 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:23:30)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

(07 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:07:11)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

(22 เมษายน 2013 เวลา 11:38:05)

รายการข่าวทั้งหมด 321 รายการ : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft