องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   ฝ่ายปกครอง
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
  โครงสร้างหน่วยงาน
  อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อบต. ม.66-ม.73
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่ อบต.ใช้
  Q & A
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ขึ้นเว็บไซ (e-GP)
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์แก้ไข(e-GP)
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(e-GP)
 แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3)
 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปร 2560 ไตรมาส 2
 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่1 ประจำปี2560 ไตรมาสที่2
 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560(ไตรมาสที่2)
ดูทั้งหมด
 
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 17ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 16ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 15ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 14ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 13ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 12ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 11ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 10ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 9ประจำปี 2563
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 8ประจำปี 2563
ดูทั้งหมด
 
ระบบงานกิจการสภาฯ
1
  1.1
   - 1.1.1
ดูทั้งหมด
 
ระบบงานการเจ้าหน้าที่
2
  2.1
   - 2.1.1
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม พัฒนา11.6.62
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนอบต.6.6.62
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)4.6.62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ปีงบประมาณ 2562
 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 2562
 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
 แผนการดำเนินงาน ปี 63
ดูทั้งหมด
 
 คำสั่งแบ่งงาน ปี 2561
ดูทั้งหมด
 
 ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
 คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
 คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
 คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
 คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 คำขอข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
งานเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว
องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นในตำบลทรายขาว
 
  ประกาศเจตจำนงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  แผนการปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  คำแถลงข้อบัญญัติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
  งบแสดงฐานะการเงิน
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
     
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ช่องทางแจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน
  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 3985284 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

(27 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:40:39)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) หมู่ที่ 6

(27 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:39:22)
   
เอกสารแนบท้ายสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

(03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:35:22)
   
ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

(03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:34:36)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

(03 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:33:36)
   
คุณลักษณะกล้องCCTV องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (แก้ไขเพิ่มเติม)

(25 มิถุนายน 2015 เวลา 10:24:30)
   
ประมาณราคาเบื้องต้นงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ปร.5)

(19 มิถุนายน 2015 เวลา 10:54:53)
   
ประมาณการงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ปร.4)

(19 มิถุนายน 2015 เวลา 10:54:17)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

(19 มิถุนายน 2015 เวลา 10:52:56)
   
คุณลักษณะกล้องCCTV องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

(17 มิถุนายน 2015 เวลา 09:21:31)
   
ราคากลางสอบสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 จุด

(16 มิถุนายน 2015 เวลา 16:03:59)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

(16 มิถุนายน 2015 เวลา 16:02:41)
   
เอกสารแนบท้ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 10:20:28)
   
ประมาณราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา)

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:39:42)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา)

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:38:45)
   
ประมาณราคากลางสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้)

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:37:41)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้) ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

(12 มิถุนายน 2015 เวลา 09:35:57)
   
ประมาณราคากลางสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ))

(03 มิถุนายน 2015 เวลา 09:49:07)
   
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

(03 มิถุนายน 2015 เวลา 09:47:04)
   
ประมาณราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด) ถนนสายหลัก บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4

(20 มีนาคม 2015 เวลา 11:02:19)
   
ประมาณราคาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบปิด) ถนนสายหลัก บ้านร่องธารใต้ หมู่ที่ 3

(20 มีนาคม 2015 เวลา 11:00:37)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ

(20 มีนาคม 2015 เวลา 10:59:15)
   
ประมาณราคาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะไปอ่างเก็บน้ำหนองผา บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10

(16 มกราคม 2015 เวลา 09:54:52)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะไปอ่างเก็บน้ำหนองผา บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10

(16 มกราคม 2015 เวลา 09:53:46)
   
ประมาณราคาประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านร่องธาร

(26 ธันวาคม 2014 เวลา 11:21:43)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านร่องธาร โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

(26 ธันวาคม 2014 เวลา 11:20:05)
   
ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานอาคารเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ.ท่าฮ่อ)

(10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:31:57)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)

(10 ตุลาคม 2014 เวลา 10:28:12)
   
รายละเอียดคุณลักษณะกล้อง CCTV

(09 ตุลาคม 2014 เวลา 10:43:26)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

(08 ตุลาคม 2014 เวลา 09:01:41)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา จำนวน 1 โครงการ

(25 กันยายน 2014 เวลา 14:47:42)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

(04 กันยายน 2014 เวลา 08:52:29)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ

(18 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:48:42)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา

(14 สิงหาคม 2013 เวลา 10:03:44)
   
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับ

(02 กรกฏาคม 2013 เวลา 17:27:38)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์

(02 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:36:19)
   
ประกาศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน

(22 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:23:30)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

(07 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:07:11)
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

(22 เมษายน 2013 เวลา 11:38:05)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(10 เมษายน 2013 เวลา 10:16:08)

รายการข่าวทั้งหมด 360 รายการ : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft