องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ขึ้นเว็บไซ (e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์แก้ไข(e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(e-GP)
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3)
   รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปร 2560 ไตรมาส 2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่1 ประจำปี2560 ไตรมาสที่2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560(ไตรมาสที่2)
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560 (ไตรมาสที่1)
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่1
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
   การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
   งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
 
   หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี 2561
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
   หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขอยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (สถานีบริการน้ำมัน)
   ประชาสัมพันธ์โครงการยื่นแบบรายการที่ดิน (ภทบ.5) ประจำปี 2561-2564
   ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตตำบลทรายขาว และผู้ประกอบกิจการทุกท่านมาชำระภาษีได้แล้วค่ะ
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
   แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
   ประชาสัมพันธ์การชำระค่าใบอนุญาตหอพัก ประจำปี 2559-2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจัดโครงการบริการนอกเวลา พักเที่ยง เร่ิงร่าวันเสาร์อาทิตย์เบิกบาน บริการด้วยใจ ประจำปี 2560
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำโครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
   แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   คำร้องแจ้งหอว่าง
   คำร้องขอชำระภาษีบำรุงท้องที่
   แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
    แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2558-2560
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2557-2561
   แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2557-2559
 
   บันทึกข้อความแจ้งส่วนทำรายงานข้อ 6
   คำสั่งแบ่งงานปี 56
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม
 
   ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
   คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
   คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
   คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
   คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
   คำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน
  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 2887770 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2552
(20 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:16:35)
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
(20 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:15:12)
   
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2543
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2543
(20 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:58:52)
   
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

(09 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:46:43)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558

(09 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:16:51)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนมิถุนายน 58

(09 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:14:59)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

(17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:31:44)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าว ประจำเดือน มกราคม 2558

(17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:30:50)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
(09 ตุลาคม 2014 เวลา 15:09:56)
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560
(09 ตุลาคม 2014 เวลา 15:02:01)
   
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:48:46)
   
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:48:26)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:47:34)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:47:15)
   
ประชุมกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและส.อบต. อบต.ทรายขาว

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:46:53)
   
วารสารข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:46:33)
   
ประชุมประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทรายขาว ทบทวนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:45:33)
   
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:45:06)
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2556 -2558 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:44:16)
   
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรายขาว
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องธาร ได้ให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาวต่อไป....
(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:39:30)
   
การแถลงนโยบายของนายก อบต. ต่อสภา อบต.ทรายขาว
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวครั้งแรก และการแถลงนโยบายของนายก อบต. ต่อสภา อบต.ทรายขาว
(19 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:41:41)

รายการข่าวทั้งหมด 61 รายการ : 2 Page : << Back [ 1 ] 2

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft