องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
  โครงสร้างหน่วยงาน
  อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อบต. ม.66-ม.73
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่ อบต.ใช้
  ประกาศเจตจำนงการทุจริต
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ขึ้นเว็บไซ (e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์แก้ไข(e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(e-GP)
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3)
   รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปร 2560 ไตรมาส 2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่1 ประจำปี2560 ไตรมาสที่2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560(ไตรมาสที่2)
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560 (ไตรมาสที่1)
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่1
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
   การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
   งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
 
   ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บนอกสถานที่ ปี 2562
   หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษีประจำปี 2562
   ขอเชิญชวนประชาชนผู่ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2562
   หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี 2561
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
   หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขอยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (สถานีบริการน้ำมัน)
   ประชาสัมพันธ์โครงการยื่นแบบรายการที่ดิน (ภทบ.5) ประจำปี 2561-2564
   ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตตำบลทรายขาว และผู้ประกอบกิจการทุกท่านมาชำระภาษีได้แล้วค่ะ
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
   แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
   ประชาสัมพันธ์การชำระค่าใบอนุญาตหอพัก ประจำปี 2559-2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจัดโครงการบริการนอกเวลา พักเที่ยง เร่ิงร่าวันเสาร์อาทิตย์เบิกบาน บริการด้วยใจ ประจำปี 2560
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำโครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
   แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   คำร้องแจ้งหอว่าง
   คำร้องขอชำระภาษีบำรุงท้องที่
   แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
 
   เพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2561 -2564
   ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
   แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2561 - 2564
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 
   คำสั่งแบ่งงาน ปี 2561
 
   ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
   คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
   คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
   คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
   คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
   คำขอข้อมูลข่าวสาร
 
  แผนการปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจรต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน
  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 3027580 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2559

(16 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:40:26)
   
ประกาศ อบต.ทรายขาว เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

(06 มกราคม 2016 เวลา 16:00:08)
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2558

(25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:32:23)
   
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2/2558

(13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:16:00)
   
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2/2558

(13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:12:33)
   
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560

(13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:06:52)
   
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครั้งที่ 1/2558 ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสัญชาติไทย ที่อยู่ใน ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
(30 กันยายน 2015 เวลา 11:08:21)
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปี 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปี 2558 ตำแหน่ง นักการภารโรงและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(05 สิงหาคม 2015 เวลา 17:02:20)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตำแหน่ง นักการภารโรงและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(21 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:26:35)
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2552
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2552
(20 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:16:35)
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
(20 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:15:12)
   
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2543
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2543
(20 กรกฏาคม 2015 เวลา 13:58:52)
   
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

(09 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:46:43)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2558

(09 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:16:51)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือนมิถุนายน 58

(09 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:14:59)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

(17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:31:44)
   
ประชาสัมพันธ์วารสารข่าว ประจำเดือน มกราคม 2558

(17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:30:50)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
(09 ตุลาคม 2014 เวลา 15:09:56)
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560
(09 ตุลาคม 2014 เวลา 15:02:01)
   
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:48:46)
   
คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:48:26)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:47:34)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:47:15)
   
ประชุมกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและส.อบต. อบต.ทรายขาว

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:46:53)
   
วารสารข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:46:33)
   
ประชุมประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทรายขาว ทบทวนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:45:33)
   
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย

(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:45:06)
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2556 -2558 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556 -2558 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:44:16)
   
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรายขาว
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องธาร ได้ให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายขาวต่อไป....
(20 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:39:30)
   
การแถลงนโยบายของนายก อบต. ต่อสภา อบต.ทรายขาว
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวครั้งแรก และการแถลงนโยบายของนายก อบต. ต่อสภา อบต.ทรายขาว
(19 พฤษภาคม 2014 เวลา 19:41:41)

รายการข่าวทั้งหมด 70 รายการ : 2 Page : << Back [ 1 ] 2

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft