องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ขึ้นเว็บไซ (e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์แก้ไข(e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(e-GP)
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3)
   รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปร 2560 ไตรมาส 2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่1 ประจำปี2560 ไตรมาสที่2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560(ไตรมาสที่2)
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560 (ไตรมาสที่1)
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่1
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
   การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
   งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
 
   หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี 2561
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
   หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขอยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (สถานีบริการน้ำมัน)
   ประชาสัมพันธ์โครงการยื่นแบบรายการที่ดิน (ภทบ.5) ประจำปี 2561-2564
   ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตตำบลทรายขาว และผู้ประกอบกิจการทุกท่านมาชำระภาษีได้แล้วค่ะ
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
   แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
   ประชาสัมพันธ์การชำระค่าใบอนุญาตหอพัก ประจำปี 2559-2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจัดโครงการบริการนอกเวลา พักเที่ยง เร่ิงร่าวันเสาร์อาทิตย์เบิกบาน บริการด้วยใจ ประจำปี 2560
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำโครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
   แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   คำร้องแจ้งหอว่าง
   คำร้องขอชำระภาษีบำรุงท้องที่
   แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
    แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2558-2560
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2557-2561
   แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2557-2559
 
   บันทึกข้อความแจ้งส่วนทำรายงานข้อ 6
   คำสั่งแบ่งงานปี 56
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม
 
   ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
   คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
   คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
   คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
   คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
   คำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน
  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 2887700 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
***********************
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กระผม นายทรงเพชร ใจทน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลทรายขาว เลือกให้มาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนตำบลทรายขาวในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนเป็นประจำ ได้รับทราบ ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลทรายขาว ตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ กระผมสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ “บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” เพื่อให้ตำบลทรายขาวมีความเจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำหลัก ธรรมาภิบาล มาใช้นำการพัฒนา คือ ๑.หลักนิติธรรม ๒.หลักคุณธรรม ๓.หลักความโป่งใส ๔.หลักการมีส่วนร่วม ๕.หลักความคุ้มค่า ๖. หลักความรับผิดชอบ

ซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในการนำการพัฒนาตำบลทรายขาว เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอไป
นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวในวันนี้ จะเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในตำบลทรายขาว และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน และกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลทรายขาวให้มีความเจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆ เพื่อพี่น้องประชาชนในตำบลทรายขาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆด้าน ตามที่จะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งสายหลักและสายรอง ตลอดจนเส้นทางขนส่งเครื่องมือเข้าสู่แหล่งประกอบการทางด้านเกษตรกรรมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ หรือยุ้งฉางของเกษตรกร

๑.๒ ศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะดำเนินการสร้างเส้นทางเชื่อมน้ำตกทรายขาวและอ่างเก็บน้ำหนองผาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการคมนาคมต่อไป

๑.๓ ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่ทำแผนพัฒนาถนนสายหลักในตำบลไว้จำนวน 5 สายคือ 1 สายบ้านแม่คาววังหมู่ 2 และบ้านหัวฝาย 2.สายบ้านรวมไทย หมู่ 13 และบ้านปางสา 3.สายบ้านท่าฮ่อ หมู่ 6 และบ้านปางสา 4.ถนนสายบ้านร่องธารหมู่ 3 และบ้านปางสา 5.สายบ้านร่องธารหมู่ 9 และบ้านท่าฮ่อหมู่ 6 เพื่อให้มาดำเนินตามแผน

๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ พัฒนาศูนย์สินค้า otop ประจำตำบล เพื่อรองรับผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลทรายขาวมาจำหน่าย โดยใช้อาคารสถานที่ ที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสม

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับประชาชน เพื่อให้เป็นรายได้เสริม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจและอื่นๆ

๒.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ยาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ การเก็บและการคัดเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในฤดูการผลิตต่อไป โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น


๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการรวมศูนย์เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ แยกตามกลุ่มอายุเพื่อให้การพัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดรถรับส่งนักเรียนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๓.๒ หาลู่ทางที่จะให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนภายในตำบลทรายขาวได้รับประทานอาหาร กลางวันฟรีครบทุกคน

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับเยาวชน ในหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้กิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน และการป้องปรามปัญหาด้านสารเสพติด

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน จารีตประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมดีงามของล้านนา ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบทำเนียมประเพณีอันดีงาม

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในตำบล ให้มีคุณภาพใกล้เคียง กับโรงเรียน อบต.ทรายขาว


๔.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

๔.๑ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนตามหมูบ้านต่างๆ จัดตั้งเป็นสภาเยาวชนตำบลทรายขาว เพื่อเตรียมเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำในอนาคต และเพื่อลดปัญหาการทะเราะวิวาทและยาเสพติดโดยการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีสามัคคี ในหมู่บ้านและตำบล

๔.๓ ส่งเสริสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

๔.๔ พัฒนาที่ทำการกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทรายขาวให้สวยงามและมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้องโอกาสทางสังคม ให้มีกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก กิจกรรมที่ทำ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

๔.๖ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มพลังต่างๆที่ทำงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และบริการประชาชน เช่น สายตรวจอาสา อปพร. ให้มีชีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ทำ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.๗ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


๕ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๕.๑ สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเหมืองฝายเพื่อบริหารจัดการ การจัดสรรน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๕.๒ ศึกษาแนวในการพัฒนารูปแบบการกำจัดขยะชุมชน เพื่อบริหารจัดการการกำจัดขยะอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกชุมชน โดยเร่งด่วน

๕.๓ พัฒนาน้ำตกทรายขาวให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งจำหน่ายสินค้าต่อไป

๕.๔ ศึกษาลู่ทางที่จะขอบ่อน้ำพุร้อนคืนจากกรมทางหลวง มาบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

๕.๕ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่เช่นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริห้วยหลวงอ่างเก็บน้ำหนองผา หนองปลิง หนองปู่เปอะ หนองบวกขอน หนองช้างแกน หนองป่าไคร้ ให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน


๖.นโยบายด้านสาธารณสุขและและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลทรายขาว มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ มีทักษะในการดูแลตัวเองและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

๖.๒ สนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและกระจกมองโค้ง ในทางแยก ทางร่วม และเส้นทางที่เป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๖.๓ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน

๖.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับรถกู้ชีพ อปพร.ให้มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนในเวลาเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ ได้ตลอดเวลา

๖.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถดับเพลิงของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ให้มีความพร้อมตลอดเวลาทั้งทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้การทันที ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน และไปถึงที่เกิดเหตุให้ไวที่สุด


๗.นโยบายด้านการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๗.๑ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวให้มีประสิทธิภาพตามภารกิจ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

๗.๒ ปรังปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น


๘. นโยบายด้านอื่นๆ

๘.๑ เรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านต่างๆนั้น เมื่อเป็นความต้องการของประชาชน หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้ หรือหารือกับสภาองการบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป
นโยบายทั้ง ๘ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และสำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลทรายขาว ในฐานที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลทรายขาวเลือกให้มาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอรับคำแนะนำและขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตำบลทรายขาวให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในทุกๆด้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

**************************************************** 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft