องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   ฝ่ายปกครอง
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
  โครงสร้างหน่วยงาน
  อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อบต. ม.66-ม.73
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่ อบต.ใช้
  Q & A
  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
  การให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค
  การให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการด้านการชำระภาษี
  การเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2563
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ 2563
 งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
ดูทั้งหมด
 
  แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 15-17ประจำปี 2564
  แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 11-14ประจำปี 2564
  แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6-10ประจำปี 2564
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1-5ประจำปี 2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประกาศแบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.17 ประจำปี 2564
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.16ประจำปี 2564
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.15 ประจำปี 2564
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.14 ประจำปี 2564
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.13ประจำปี 2564
ดูทั้งหมด
 
งานกิจการสภาฯ
ประกาศเรียกประชุม
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือประกาศ/อื่นๆ
ดูทั้งหมด
 
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2564-2566.pdf
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
     - ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-และ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไ.pdf
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
  การบรรจุและการแต่งตั้ง
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล.pdf
     - การบรรจุและแต่งตั้ง.pdf
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศ-ก.อบต.-จ.เชียงราย-เรื่องหลักเกณฑ์และ.pdf
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ทรายขาว.
ดูทั้งหมด
 
 รายงานการประชุม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลทรายขาว
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 - 2
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รายงานการประชุม พัฒนา11.6.62
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนอบต.6.6.62
 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)4.6.62
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ดูทั้งหมด
 
 คำสั่งแบ่งงาน ปี 2561
ดูทั้งหมด
 
 คู่มือประเมินพนักงานครู
 ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
 คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
 คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
 คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
 คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 คำขอข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
งานเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว
องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นในตำบลทรายขาว
 
  ประกาศเจตจำนงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  แผนการปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  คำแถลงข้อบัญญัติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
  งบแสดงฐานะการเงิน
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
     
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ช่องทางแจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

 

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
4958782

 
 
 
 
 
 
 
 
คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
***********************
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กระผม นายทรงเพชร ใจทน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลทรายขาว เลือกให้มาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนตำบลทรายขาวในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนเป็นประจำ ได้รับทราบ ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลทรายขาว ตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ กระผมสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ “บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” เพื่อให้ตำบลทรายขาวมีความเจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำหลัก ธรรมาภิบาล มาใช้นำการพัฒนา คือ ๑.หลักนิติธรรม ๒.หลักคุณธรรม ๓.หลักความโป่งใส ๔.หลักการมีส่วนร่วม ๕.หลักความคุ้มค่า ๖. หลักความรับผิดชอบ

ซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในการนำการพัฒนาตำบลทรายขาว เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอไป
นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวในวันนี้ จะเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในตำบลทรายขาว และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน และกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลทรายขาวให้มีความเจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆ เพื่อพี่น้องประชาชนในตำบลทรายขาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆด้าน ตามที่จะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งสายหลักและสายรอง ตลอดจนเส้นทางขนส่งเครื่องมือเข้าสู่แหล่งประกอบการทางด้านเกษตรกรรมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ หรือยุ้งฉางของเกษตรกร

๑.๒ ศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะดำเนินการสร้างเส้นทางเชื่อมน้ำตกทรายขาวและอ่างเก็บน้ำหนองผาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการคมนาคมต่อไป

๑.๓ ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่ทำแผนพัฒนาถนนสายหลักในตำบลไว้จำนวน 5 สายคือ 1 สายบ้านแม่คาววังหมู่ 2 และบ้านหัวฝาย 2.สายบ้านรวมไทย หมู่ 13 และบ้านปางสา 3.สายบ้านท่าฮ่อ หมู่ 6 และบ้านปางสา 4.ถนนสายบ้านร่องธารหมู่ 3 และบ้านปางสา 5.สายบ้านร่องธารหมู่ 9 และบ้านท่าฮ่อหมู่ 6 เพื่อให้มาดำเนินตามแผน

๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ พัฒนาศูนย์สินค้า otop ประจำตำบล เพื่อรองรับผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลทรายขาวมาจำหน่าย โดยใช้อาคารสถานที่ ที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสม

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับประชาชน เพื่อให้เป็นรายได้เสริม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจและอื่นๆ

๒.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ยาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ การเก็บและการคัดเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในฤดูการผลิตต่อไป โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น


๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการรวมศูนย์เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ แยกตามกลุ่มอายุเพื่อให้การพัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดรถรับส่งนักเรียนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๓.๒ หาลู่ทางที่จะให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนภายในตำบลทรายขาวได้รับประทานอาหาร กลางวันฟรีครบทุกคน

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับเยาวชน ในหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้กิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน และการป้องปรามปัญหาด้านสารเสพติด

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน จารีตประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมดีงามของล้านนา ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบทำเนียมประเพณีอันดีงาม

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในตำบล ให้มีคุณภาพใกล้เคียง กับโรงเรียน อบต.ทรายขาว


๓.๗ ส่งเสริมเด็กในตำบลให้ได้รับการศึกษา ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างเท่าเทียม


๔.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

๔.๑ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนตามหมูบ้านต่างๆ จัดตั้งเป็นสภาเยาวชนตำบลทรายขาว เพื่อเตรียมเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำในอนาคต และเพื่อลดปัญหาการทะเราะวิวาทและยาเสพติดโดยการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีสามัคคี ในหมู่บ้านและตำบล

๔.๓ ส่งเสริสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

๔.๔ พัฒนาที่ทำการกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทรายขาวให้สวยงามและมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้องโอกาสทางสังคม ให้มีกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก กิจกรรมที่ทำ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

๔.๖ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มพลังต่างๆที่ทำงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และบริการประชาชน เช่น สายตรวจอาสา อปพร. ให้มีชีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ทำ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.๗ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


๕ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๕.๑ สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเหมืองฝายเพื่อบริหารจัดการ การจัดสรรน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๕.๒ ศึกษาแนวในการพัฒนารูปแบบการกำจัดขยะชุมชน เพื่อบริหารจัดการการกำจัดขยะอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกชุมชน โดยเร่งด่วน

๕.๓ พัฒนาน้ำตกทรายขาวให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งจำหน่ายสินค้าต่อไป

๕.๔ ศึกษาลู่ทางที่จะขอบ่อน้ำพุร้อนคืนจากกรมทางหลวง มาบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

๕.๕ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่เช่นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริห้วยหลวงอ่างเก็บน้ำหนองผา หนองปลิง หนองปู่เปอะ หนองบวกขอน หนองช้างแกน หนองป่าไคร้ ให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน


๖.นโยบายด้านสาธารณสุขและและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลทรายขาว มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ มีทักษะในการดูแลตัวเองและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

๖.๒ สนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและกระจกมองโค้ง ในทางแยก ทางร่วม และเส้นทางที่เป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๖.๓ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน

๖.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับรถกู้ชีพ อปพร.ให้มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนในเวลาเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ ได้ตลอดเวลา

๖.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถดับเพลิงของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ให้มีความพร้อมตลอดเวลาทั้งทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้การทันที ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน และไปถึงที่เกิดเหตุให้ไวที่สุด


๗.นโยบายด้านการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๗.๑ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวให้มีประสิทธิภาพตามภารกิจ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

๗.๒ ปรังปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น


๘. นโยบายด้านอื่นๆ

๘.๑ เรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านต่างๆนั้น เมื่อเป็นความต้องการของประชาชน หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้ หรือหารือกับสภาองการบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป
นโยบายทั้ง ๘ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และสำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลทรายขาว ในฐานที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลทรายขาวเลือกให้มาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอรับคำแนะนำและขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตำบลทรายขาวให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในทุกๆด้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

**************************************************** 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft