องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   ฝ่ายปกครอง
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
  โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างส่วนราชการ
  อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อบต. ม.66-ม.73
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่ อบต.ใช้
  Q & A
  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
  การให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค
  การให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการด้านการชำระภาษี
  การเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2563
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ 2563
 งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
ดูทั้งหมด
 
 ประกาศการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565
 แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี2565
 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี2565
  แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 15-17ประจำปี 2564
  แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 11-14ประจำปี 2564
  แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6-10ประจำปี 2564
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1-5ประจำปี 2564
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประกาศแบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดูทั้งหมด
 
งานกิจการสภาฯ
ประกาศเรียกประชุม
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือประกาศ/อื่นๆ
ดูทั้งหมด
 
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ทรายขาว.
แผนแม่บท อบต.ทรายขาว
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
     - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
     - ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-และ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไ.pdf
     - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565
  การบรรจุและการแต่งตั้ง
     - การบรรจุและแต่งตั้ง.pdf
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล.pdf
     - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 2565
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2564-2566.pdf
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
     - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล2564-2566
     - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้างรอบ 1 2565
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศ-ก.อบต.-จ.เชียงราย-เรื่องหลักเกณฑ์และ.pdf
     - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ ปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 โครงสร้าง อบต.
 โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างหน่วยงาน
     - โครงสร้างองค์กร
     - โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานการบริหารบุคคลรอบ 6 เดือน
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการประชุม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลทรายขาว
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 - 2
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
ดูทั้งหมด
 
 คำสั่งแบ่งงาน ปี 2561
ดูทั้งหมด
 
 คู่มือประเมินพนักงานครู
 ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
 คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
 คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
 คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
 คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 คำขอข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
งานเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว
องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นในตำบลทรายขาว
 
  ประกาศเจตจำนงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  แผนการปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  คำแถลงข้อบัญญัติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
  งบแสดงฐานะการเงิน
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
     
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ช่องทางแจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

 

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
5465145

 
 
 
 
 
 
 
 
คำแถลงนโยบาย
ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
***********************
เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กระผม นายทรงเพชร ใจทน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลทรายขาว เลือกให้มาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนตำบลทรายขาวในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๔ ปี ซึ่งได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนเป็นประจำ ได้รับทราบ ปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนตำบลทรายขาว ตลอดจนถึงแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ กระผมสัญญาว่าจะดำเนินกิจกรรมพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ คือ “บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของตำบล ดูแลทุกกลุ่มคนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม” เพื่อให้ตำบลทรายขาวมีความเจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำหลัก ธรรมาภิบาล มาใช้นำการพัฒนา คือ ๑.หลักนิติธรรม ๒.หลักคุณธรรม ๓.หลักความโป่งใส ๔.หลักการมีส่วนร่วม ๕.หลักความคุ้มค่า ๖. หลักความรับผิดชอบ

ซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในการนำการพัฒนาตำบลทรายขาว เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอไป
นโยบายที่กระผมจะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวในวันนี้ จะเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในตำบลทรายขาว และจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน และกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตำบลทรายขาวให้มีความเจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆ เพื่อพี่น้องประชาชนในตำบลทรายขาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆด้าน ตามที่จะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ พัฒนาและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งสายหลักและสายรอง ตลอดจนเส้นทางขนส่งเครื่องมือเข้าสู่แหล่งประกอบการทางด้านเกษตรกรรมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ หรือยุ้งฉางของเกษตรกร

๑.๒ ศึกษาแนวทางและวิธีการที่จะดำเนินการสร้างเส้นทางเชื่อมน้ำตกทรายขาวและอ่างเก็บน้ำหนองผาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการคมนาคมต่อไป

๑.๓ ติดตามและประสานงานหน่วยงานที่ทำแผนพัฒนาถนนสายหลักในตำบลไว้จำนวน 5 สายคือ 1 สายบ้านแม่คาววังหมู่ 2 และบ้านหัวฝาย 2.สายบ้านรวมไทย หมู่ 13 และบ้านปางสา 3.สายบ้านท่าฮ่อ หมู่ 6 และบ้านปางสา 4.ถนนสายบ้านร่องธารหมู่ 3 และบ้านปางสา 5.สายบ้านร่องธารหมู่ 9 และบ้านท่าฮ่อหมู่ 6 เพื่อให้มาดำเนินตามแผน

๑.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ พัฒนาศูนย์สินค้า otop ประจำตำบล เพื่อรองรับผลผลิตจากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลทรายขาวมาจำหน่าย โดยใช้อาคารสถานที่ ที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสม

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับประชาชน เพื่อให้เป็นรายได้เสริม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในลักษณะกลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจและอื่นๆ

๒.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ยาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นส่วนประกอบ การเก็บและการคัดเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ในฤดูการผลิตต่อไป โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น


๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการรวมศูนย์เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ แยกตามกลุ่มอายุเพื่อให้การพัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดรถรับส่งนักเรียนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๓.๒ หาลู่ทางที่จะให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนภายในตำบลทรายขาวได้รับประทานอาหาร กลางวันฟรีครบทุกคน

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับเยาวชน ในหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และใช้กิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน และการป้องปรามปัญหาด้านสารเสพติด

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสาน จารีตประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมดีงามของล้านนา ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบทำเนียมประเพณีอันดีงาม

๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนในตำบล ให้มีคุณภาพใกล้เคียง กับโรงเรียน อบต.ทรายขาว


๓.๗ ส่งเสริมเด็กในตำบลให้ได้รับการศึกษา ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ อย่างเท่าเทียม


๔.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

๔.๑ ฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนตามหมูบ้านต่างๆ จัดตั้งเป็นสภาเยาวชนตำบลทรายขาว เพื่อเตรียมเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำในอนาคต และเพื่อลดปัญหาการทะเราะวิวาทและยาเสพติดโดยการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีสามัคคี ในหมู่บ้านและตำบล

๔.๓ ส่งเสริสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

๔.๔ พัฒนาที่ทำการกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทรายขาวให้สวยงามและมีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้องโอกาสทางสังคม ให้มีกิจกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก กิจกรรมที่ทำ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

๔.๖ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มพลังต่างๆที่ทำงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และบริการประชาชน เช่น สายตรวจอาสา อปพร. ให้มีชีรายได้จากการดำเนินกิจกรรมที่ทำ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔.๗ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


๕ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๕.๑ สนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเหมืองฝายเพื่อบริหารจัดการ การจัดสรรน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๕.๒ ศึกษาแนวในการพัฒนารูปแบบการกำจัดขยะชุมชน เพื่อบริหารจัดการการกำจัดขยะอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกชุมชน โดยเร่งด่วน

๕.๓ พัฒนาน้ำตกทรายขาวให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งจำหน่ายสินค้าต่อไป

๕.๔ ศึกษาลู่ทางที่จะขอบ่อน้ำพุร้อนคืนจากกรมทางหลวง มาบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

๕.๕ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่เช่นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริห้วยหลวงอ่างเก็บน้ำหนองผา หนองปลิง หนองปู่เปอะ หนองบวกขอน หนองช้างแกน หนองป่าไคร้ ให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน


๖.นโยบายด้านสาธารณสุขและและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลทรายขาว มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ มีทักษะในการดูแลตัวเองและปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

๖.๒ สนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและกระจกมองโค้ง ในทางแยก ทางร่วม และเส้นทางที่เป็นอันตรายต่อการสัญจรไปมา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๖.๓ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน

๖.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับรถกู้ชีพ อปพร.ให้มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนในเวลาเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ ได้ตลอดเวลา

๖.๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรถดับเพลิงของศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ให้มีความพร้อมตลอดเวลาทั้งทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้การทันที ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน และไปถึงที่เกิดเหตุให้ไวที่สุด


๗.นโยบายด้านการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๗.๑ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสำนักงานและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวให้มีประสิทธิภาพตามภารกิจ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

๗.๒ ปรังปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น


๘. นโยบายด้านอื่นๆ

๘.๑ เรื่องที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านต่างๆนั้น เมื่อเป็นความต้องการของประชาชน หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วน ก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้ หรือหารือกับสภาองการบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป
นโยบายทั้ง ๘ ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาข้างต้น จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว และสำคัญอย่างยิ่งคือจากประชาชนในตำบลทรายขาว ในฐานที่กระผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลทรายขาวเลือกให้มาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอรับคำแนะนำและขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตำบลทรายขาวให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในทุกๆด้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในวันนี้ ขอขอบคุณครับ

**************************************************** 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft