องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
 

นายสมยุทธ์ ต๊ะต้องใจ
ประธานสภา อบต

นายวัชรศักย์ ชัยวงค์
รองประธานสภา อบต.
นางเพ็ญพนา ณ สุนทร
เลขานุการสภา อบต

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายจันทร์สว่าง โพธิมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
นายสุพล ลิบาล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
นายกิจชนะ ศรีกรุณา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
นายบุญช่วย จันตาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายสังวาลย์ วงค์สาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
นายบุญช่วย แก้วอุด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
นายสายชล ธงสิบห้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
นายณรงค์ วรรณมณี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นายพงษ์ศักดิ์ คะวะนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
นายวิชัย ไชยสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
นางเรณู แปงเมือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

-ตำแหน่งว่างคนเดิมเสียชีวิต-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
นางสาวจารุวรรณ ทาสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
นายบุญส่ง นิยม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
นางอัมพร คำบุรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
นายสันติ แดงตุ้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
-ว่าง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
นางอำไพ สำราญสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
นายอนุศิษฎ์ คะวะนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14

นายวิรน เหลี่ยมแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
นายยงยุทธ์ เพียรนา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
นายสานนท์ ยอดยา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
นางจันทร์สม อบภิรมย์ภู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16

นายประพันธ์ ศรียอด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
นางรัตนา อุปเส็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17
นายอุดม กองฝิ่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft