องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายศิริมงคล คำดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

นายธนัท อภิภัทร์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นางศิวตา เตชะเนตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการกองช่่าง 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft