องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

นายธนัท อภิภัทร์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทรงวุฒิ สายฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft