องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ขึ้นเว็บไซ (e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์แก้ไข(e-GP)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์(e-GP)
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.3)
   รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปร 2560 ไตรมาส 2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่1 ประจำปี2560 ไตรมาสที่2
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560(ไตรมาสที่2)
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1
   แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560 (ไตรมาสที่1)
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2
   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่1
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25560 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
   การประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
   งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
 
   หลักเกณฑ์และการจัดเก็บภาษี 2561
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
   หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขอยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (สถานีบริการน้ำมัน)
   ประชาสัมพันธ์โครงการยื่นแบบรายการที่ดิน (ภทบ.5) ประจำปี 2561-2564
   ขอเชิญชวนให้ประชาชนในเขตตำบลทรายขาว และผู้ประกอบกิจการทุกท่านมาชำระภาษีได้แล้วค่ะ
   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
   แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
   ประชาสัมพันธ์การชำระค่าใบอนุญาตหอพัก ประจำปี 2559-2563
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวจัดโครงการบริการนอกเวลา พักเที่ยง เร่ิงร่าวันเสาร์อาทิตย์เบิกบาน บริการด้วยใจ ประจำปี 2560
   องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ได้จัดทำโครงการเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
   แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   คำร้องแจ้งหอว่าง
   คำร้องขอชำระภาษีบำรุงท้องที่
   แบบคำขอทะเบียนพาณิชย์
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
 
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
    แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2558-2560
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ทรายขาว พ.ศ. 2557-2561
   แผนพัฒนาสามปีอบต.ทรายขาว พ.ศ.2557-2559
 
   บันทึกข้อความแจ้งส่วนทำรายงานข้อ 6
   คำสั่งแบ่งงานปี 56
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม
 
   ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
   คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
   คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
   คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
   คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
   คำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
  ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน
  ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 2887714 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(09 ตุลาคม 2018 เวลา 11:46:57)
   
ผลการสรรหาและเลือกสรรนักการภารโรง
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานนักการภารโรง
(01 ตุลาคม 2018 เวลา 09:58:48)
   
รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง.ชง.) จำนวน 1 อัตรา
รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง.ชง.) จำนวน 1 อัตรา
(25 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:39:14)
   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
(27 มิถุนายน 2018 เวลา 09:09:07)
   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

(20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:17:33)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 10:04:31)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2560

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 10:02:07)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 09:59:54)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรือง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2560

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 09:58:19)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 09:56:44)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 2

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 09:55:22)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 09:53:12)
   
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560

(08 มิถุนายน 2018 เวลา 09:50:31)
   
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ

(06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:45:06)
   
ประกาศฯ การมอบอำนาจ และมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(22 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:43:42)
   
ประกาศฯ การมอบอำนาจ และมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(22 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:40:21)
   
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ
รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ประจำปี 2561 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
(16 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:20:51)
   
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
(16 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:19:07)
   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

(23 มีนาคม 2018 เวลา 09:35:32)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

(14 มีนาคม 2018 เวลา 09:58:09)
   
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา
(02 มีนาคม 2018 เวลา 15:50:29)
   
รายชื้อผู้เสียภาษี บำรุ้งท้องที่ ในปี 2561

(29 ธันวาคม 2017 เวลา 10:34:52)
   
หนังสือประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีใบอนุญาตและขอต่อใบอนุญาต ประจำปี 2560
การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:28:38)
   
หนังสือประชาสัมพันธ์ ต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
การขอต่อใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
(16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:25:05)
   
หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขอยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (สถานีบริการน้ำมัน)
หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ขอยื่นต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2561 (สถานีบริการน้ำมัน)
(16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:23:20)
   
หนังสือประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต
เรื่อง การชำระภาษีใบอนุญาตฯและขอต่อใบอนุญาต ประจำปี 2561
(16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:19:41)
   
ประกาศ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

(15 มิถุนายน 2017 เวลา 08:06:15)
   
ประกาศ การมอบอำนาจ และการมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(11 มิถุนายน 2017 เวลา 13:20:36)
   
แผนการท่องเที่ยว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แผนการท่องเที่ยว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
(07 มิถุนายน 2017 เวลา 09:32:58)
   
หนังสือประชาสัมพันธ์การเสียการจัดเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ปี 2559

(16 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:41:28)
   
วิธีการมายื่นชำระภาษี (เอกสารที่ต้องใช้) ประชาสัมพันธ์ ปี 2559

(16 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:41:12)
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2559

(16 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:40:26)
   
ประกาศ อบต.ทรายขาว เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

(06 มกราคม 2016 เวลา 16:00:08)
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2558

(25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:32:23)
   
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2/2558

(13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:16:00)
   
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2/2558

(13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:12:33)
   
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2560

(13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:06:52)
   
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 1/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครั้งที่ 1/2558 ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสัญชาติไทย ที่อยู่ใน ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
(30 กันยายน 2015 เวลา 11:08:21)
   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปี 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ปี 2558 ตำแหน่ง นักการภารโรงและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(05 สิงหาคม 2015 เวลา 17:02:20)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตำแหน่ง นักการภารโรงและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(21 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:26:35)

รายการข่าวทั้งหมด 61 รายการ : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft