องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   ฝ่ายปกครอง
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
  โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างส่วนราชการ
  อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อบต. ม.66-ม.73
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่ อบต.ใช้
  Q & A
  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
  การให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค
  การให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการด้านการชำระภาษี
  การเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2563
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ 2563
 งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
ดูทั้งหมด
 
 คู่มือประชาชน งานจัดเก็บรายได้
 ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินการจัดเก็บรายได้ปี2565
 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใดมีความประสงค์ขอรับเงินเพิ่มและเบี้ยปรับคืน กรอกใบคำร้องที่แนบมานี้ยื่นต่องานจัดเก็บรายได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 เรื่องประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
 เรื่องประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
 ประกาศการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565
 แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี2565
 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดูทั้งหมด
 
งานกิจการสภาฯ
ประกาศเรียกประชุม
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือประกาศ/อื่นๆ
ดูทั้งหมด
 
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ทรายขาว.
แผนแม่บท อบต.ทรายขาว
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
     - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
     - ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-และ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไ.pdf
     - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565
  การบรรจุและการแต่งตั้ง
     - การบรรจุและแต่งตั้ง.pdf
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล.pdf
     - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 2565
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2564-2566.pdf
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
     - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล2564-2566
     - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้างรอบ 1 2565
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศ-ก.อบต.-จ.เชียงราย-เรื่องหลักเกณฑ์และ.pdf
     - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ ปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 โครงสร้าง อบต.
 โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างหน่วยงาน
     - โครงสร้างองค์กร
     - โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานการบริหารบุคคลรอบ 6 เดือน
ดูทั้งหมด
 
 รายงานผลการประชุมประชาคมระดับตำบล 18 มี.ค.2564
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการประชุม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลทรายขาว
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 - 2
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ดูทั้งหมด
 
 คำสั่งแบ่งงาน ปี 2561
ดูทั้งหมด
 
 คู่มือประเมินพนักงานครู
 ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
 คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
 คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
 คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
 คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 คำขอข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
ดูทั้งหมด
 
งานเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว
องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นในตำบลทรายขาว
 
  ประกาศเจตจำนงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  แผนการปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  คำแถลงข้อบัญญัติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
  งบแสดงฐานะการเงิน
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
     
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ช่องทางแจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

 

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
5828366

 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุสาวรีย์พญามังรายหลวง โดยติดตังเสาไฟระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10 บ้านสันต้นม่วง จำนวน 72 ต้น

(21กันยายน 2022 เวลา 09:18:49)
   
ประชาสัมพันธ์รายงานทางการเงิน

(25 สิงหาคม 2022 เวลา 14:45:55)
   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
(17 สิงหาคม 2022 เวลา 12:23:43)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

(10 สิงหาคม 2022 เวลา 09:31:50)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรายขาว 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรายขาว 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา
(22 กรกฏาคม 2022 เวลา 17:11:37)
   
การแก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบต.ทรายขาว

(11 กรกฏาคม 2022 เวลา 09:15:31)
   
ประกาศรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทรายขาว

(05 กรกฏาคม 2022 เวลา 12:24:46)
   
ประชาสัมพันธ์การสำรวจตลาดในพื้นที่

(04 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:18:46)
   
ประกาศ อบต. รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลทราายขาว

(04 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:17:25)
   
บันทึกรายงานผลการสำรวจตลาด

(04 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:15:08)
   
ข้อบัญญัติตลาด พ.ศ. 2564

(04 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:13:53)
   
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

(02 กรกฏาคม 2022 เวลา 09:05:49)
   
APPF

(24 มิถุนายน 2022 เวลา 15:41:17)
   
ร่างเนื้อหาแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
ร่างเนื้อหาแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
(15 มิถุนายน 2022 เวลา 08:56:49)
   
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น

(23 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:44:20)
   
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(20 พฤษภาคม 2022 เวลา 12:02:20)
   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี2565

(28 เมษายน 2022 เวลา 11:27:28)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
(20 เมษายน 2022 เวลา 11:11:12)
   
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
(21 มีนาคม 2022 เวลา 16:20:28)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

(16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:40:48)
   
ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

(29 ตุลาคม 2021 เวลา 15:13:24)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ

(20 ตุลาคม 2021 เวลา 13:47:47)
   
แผนแม่บท อบต.ทรายขาว

(19 ตุลาคม 2021 เวลา 13:50:23)
   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(28 กันยายน 2021 เวลา 14:50:34)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนนตำบลทรายขาว เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนังานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(23 กันยายน 2021 เวลา 16:28:18)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง รายงานผลปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทรายขาว

(21 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:13:39)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง รายงานผลสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลทรายขาว

(21 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:12:41)
   
แบบรายงานข้อมูลตลาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(21 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:11:14)
   
ข้อมูลตลาดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(21 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:09:37)
   
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563

(16 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:37:09)
   
ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

(29 เมษายน 2021 เวลา 16:52:28)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา
(26 เมษายน 2021 เวลา 16:30:40)
   
ชื่อตอนชุดวีดีทัศน์ SDGs
ชื่อตอนชุดวีดีทัศน์ SDGs
(23 เมษายน 2021 เวลา 14:41:26)
   
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564
(23 เมษายน 2021 เวลา 11:51:34)
   
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสาบงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสาบงานผู้บริหาร
(02 เมษายน 2021 เวลา 16:06:38)
   
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา อบต.ทรายขาว
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา อบต.ทรายขาว
(25 มีนาคม 2021 เวลา 14:38:41)
   
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.ทรายขาว
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล อบต.ทรายขาว
(03 มีนาคม 2021 เวลา 09:29:07)
   
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

(08 มกราคม 2021 เวลา 11:11:34)
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการชำระภาษีป้าย และอัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564

(08 ธันวาคม 2020 เวลา 09:50:54)
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการยกเว้นการชำระภาษีและใบอนุญาตการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2564

(23 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:10:44)

รายการข่าวทั้งหมด 148 รายการ : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น