องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
 

นางศิวตา เตชะเนตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิดาภา วงค์เที่ยง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจรรยา ศรียอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางณัฐรดา ศรียอด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวชุติมา ทาสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกมลวรรณ จันทร์ตะเคียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวสุดารัตน์ ขันจันทร์แสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft