องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
 

นางเสาวนีย์ เป็งสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลลิตา มังคลาด
นักวิชาการพัสดุ
นางปวันรัตน์ ทรัพย์ปัญญานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจรรยา ศรียอด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวณัฐรดา ศรียอด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวชลธิชา ปัญญา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวศรัญญา เมืองมาหล้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวชุติมา ทาสุรินทร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวกวินนา ไวยะกา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายทวีศักดิ์ ศรีพรม
คนงานทั่วไป
นางสาวปัณณรัตน์ ปันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft