องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
 

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุนีย์ โพธิปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายฐิติวัฒน์ รักแม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวัชราพร อริยะมั่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางเรียม คุณาธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอัญญฌา สติราษฎร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ
นิติกรชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวลภัสรดา แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริธร คำเปี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
นายปรัชญา นนท์ก่ำ
พนักงานขับรถยนต์
นายทัดภูมิ รำมะนู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชยวัฒน์ กันดอก
คนงานทั่วไป
นายปิยะพงษ์ มูลป๊อก
พนักงานจ้าง
-ว่าง-
พนักงานจ้าง
นางจันทร์ มูลทาแขม
แม่บ้าน

-ว่าง-
พนักงานจ้าง
รณชัย มะโนวรรณา
พนักงานจ้าง
-ว่าง-
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft