องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
 

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุนีย์ โพธิปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายฐิติวัฒน์ รักแม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
นางวัชราพร อริยะมั่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอัญญฌา สติราษฎร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ
นิติกรชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวลภัสรดา แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริธร คำเปี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
นายปรัชญา นนท์ก่ำ
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายยุทธชัย ตั๋นคำ
พนักงานจ้าง
นายปิยะพงษ์ มูลป๊อก
พนักงานจ้าง
นายชยวัฒน์ กันดอก
คนงานทั่วไป
นางจันทร์ มูลทาแขม
แม่บ้าน
นายสงกรานต์ วิชา
พนักงานจ้าง

นายชัยยุทธ ปูธิปิน
พนักงานจ้าง
นายสงกรานต์ พญาชัย
พนักงานจ้าง
นางสาวสุชานาฎ สุทธนู
พนักงานจ้าง
นายวิชชาวุธ แดงตุ้ย
พนักงานจ้าง
รณชัย มะโนวรรณา
พนักงานจ้าง

นายอมรพงษ์ สาคร
พนักงานจ้าง


 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft