องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
 

นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสุนีย์ โพธิปัญญา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนวลปราง สองแสน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวัชราพร อริยะมั่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พ.อ.อ.คณพศ วรศาสตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนฤมล ท้าวคำหล่อ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวลภัสรดา แก้วยอด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวศิริธร คำเปี้ย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายปรัชญา นนท์ก่ำ
พนักงานขับรถยนต์
นายอมรพงษ์ สาคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายชยวัฒน์ กันดอก
พนักงานทั่วไป
นางจันทร์ มูลทาแขม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปิยะพงษ์ มูลป๊อก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายยุทธชัย ตั๋นคำ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสงกรานต์ วิชา
พนักงานจ้าง
นายรณชัย มะโนวรรณา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิชชาวุธ แดงตุ้ย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสงกรานต์ พญาชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุชานาฎ สุทธนู
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft