องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

-ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางสาวรัชฏาพร นภาลัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนอบต.

น.ส.ครัญทิรา ประทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางทองรัก มะหิธี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางภาณิชา บุญทาทอง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวอรอนงค์ ขัตตา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวกุลรัศมิ์ โพธิมา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

-ว่าง
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางสาวจีระนุช จินา
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางสาวขวัญชนก ทองจิตร์
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นายธีระวัฒน์ นามสุข
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว

-ว่าง-
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางสาวชลธิชา ชัยแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายปัญญา กายะชาติ
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นายธนารักษ์ รอนยุทธ
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางแสงเทียน สมปาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรีธร อภิธนัง
ครูผู้ช่วย
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาลิดา ใจเย็น
ครูผู้ช่วย
นางสาวบงกช เจริญศิลป์
ครูผู้ช่วย
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางประทุม ติ๊บจ๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร สุกใสบูลย์
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายทอง มัชชะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกุลกัลยา สายงค์เดือน
ผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ
นายศราวุฒิ ปันต๊ะรังษี
ผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา
นางพัชรี มณียัง
ผู้ช่วยครูเอกคอมพิวเตอร์

นางสาวคัทรียา บุญทาทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวฐิติญา สมสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพะยอม เมืองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประสิทธ์ คิดดี
นักการภารโรง

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft