องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวทัศนีย์ ระวังของ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางสาวรัชฏาพร นภาลัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอริสรา เสมอใจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
- ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนอบต.

น.ส.ครัญทิรา ประทองคำ
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางทองรัก มะหิธี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางภาณิชา บุญทาทอง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวอรอนงค์ ขัตตา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
นางสาวกุลรัศมิ์ โพธิมา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางบัวเรียว กองเมือง
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางสาวจีระนุช จินา
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางสาวขวัญชนก ทองจิตร์
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นายธีระวัฒน์ นามสุข
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว

นางศุภณัฐชญา บุตรบุญ
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางสาวชลธิชา ชัยแก้ว
ครูผู้ช่วย
นายปัญญา กายะชาติ
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นายธนารักษ์ รอนยุทธ
ครูโรงเรียนอบต.ทรายขาว
นางแสงเทียน สมปาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรีธร อภิธนัง
ครูผู้ช่วย
นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาลิดา ใจเย็น
ครูผู้ช่วย
นางสาวบงกช เจริญศิลป์
ครูผู้ช่วย
คนที่ 5
ว่าง

นางประทุม ติ๊บจ๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพร สุกใสบูลย์
ผู้ดูแลเด็ก
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
นางธัญลักษณ์ ยอดยา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสายทอง มัชชะ
ผู้ดูแลเด็ก

นายศราวุฒิ ปันต๊ะรังษี
ผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ
นางพัชรี มณียัง
ผู้ช่วยครูเอกคอมพิวเตอร์

นางสาวคัทรียา บุญทาทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวฐิติญา สมสุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพะยอม เมืองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประสิทธ์ คิดดี
นักการภารโรง

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft