องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
 

นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระพล ทรัพย์ปัญญานนท์
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง
วิศวกรโยธา
นางสาวศิรประภา แดงตุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

-ว่าง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางนุควี บุทองรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวิษณุ วงศ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft