องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
 

นายทรงวุฒิ สายฉลาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระพล ทรัพย์ปัญญานนท์
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง
วิศวกรโยธา
นางสาวศิรประภา แดงตุ้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนุควี บุทองรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิชัย มูลศิริ
พนักงานจ้าง
นายจักรกฤช จันต๊ะมาต
พนักงานจ้าง

นายนันทวัฒน์ ทำสะอาด
พนักงานจ้าง 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft