องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายทรงเพชร ใจทน
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายปกครอง
 

นายธานี นามะณีวรรณ์
กำนันตำบลทรายขาว
085-7134815

นายเจษฎา แก้วกันทา
สารวัตรกำนัน
089-8511257
นายวิศิษฎ์ สมบูรณ์ชัย
สารวัตรกำนัน

นายทินกร ทาสี
แพทย์ประจำตำบล
086-1894165

นายเมืองคำ ดวงวรรณา
ผู้ใหญ่บ้านสันทราย หมู่ 1
064-5172418
นายเชิด ไชยวัน
ผู้ใหญ่บ้านหนองผักจิก หมู่ 4
082-3997607
นางอำพร ตั๋นเกี๋ยง
ผู้ใหญ่บ้านทรายขาว หมู่ 5
089-9511076
นายสมาน นนท์ก่ำ
ผู้ใหญ่บ้านแม่คาววัง หมู่ 2
087-3991591

นางจันสม ปาสำลี
ผู้ใหญ่บ้านท่าฮ่อ หมู่ 6
099-5906511
นายอนุชิต บุญส่ง
ผู้ใหญ่บ้านหนองตุ้ม หมู่ 7
089-0876125
นายอิ่นคำ ทะปะละ
ผู้ใหญ่บ้านโป่งแดง หมู่ 8
083-3258706
นางบัวบาน อุปเส็น
ผู้ใหญ่บ้านร่องธารใหม่ หมู่ 9
089-5579082

นายฉลวย ก๋าซ้อน
ผู้ใหญ่บ้านสันต้นม่วง หมู่ 10
093-2182955
น.ส.เพ็ญศรี ชุมภูสม
ผู้ใหญ่บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ 12
092-9579886
นายดนัย คำมูลชัย
ผู้ใหญ่บ้านรวมไทย หมู่ 13
094-8312121
นายฉัตรชัย ทาสุรินทร์
ผู้ใหญ่บ้านร่องธาร หมู่ 11
088-1426900

นายสาคร มะหิทธิ
ผู้ใหญ่บ้านสมานมิตร หมู่ 14
099-2391879
นางสุนันท์ พนมการณ์
ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง หมู่ 15
091-8537758
นายชิงชัย พิใย
ผู้ใหญ่บ้านโป่งทวี หมู่ 16
084-6875279
นายสมบัติ ศรีอ้วน
ผู้ใหญ่บ้านดงลาน หมู่ 17
089-2629078

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft