องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์
 
คณะผู้บริหาร | สภา | หัวหน้าส่วนราชการ | สำนักงานปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายปกครอง
 

นายสมบัติ ศรีอ้วน
กำนันตำบลทรายขาว

นายอุปการ ศรีธิโอวาท
สารวัตรกำนัน
นายพายัพ แก้วกันทา
สารวัตรกำนัน

นายทินกร ทาสี
แพทย์ประจำตำบล
086-1894165

นายโชคบุญมี ศรีคำสุข
ผู้ใหญ่บ้านสันทราย หมู่ 1
นายสมาน นนท์ก่ำ
ผู้ใหญ่บ้านแม่คาววัง หมู่ 2
087-3991591
นางพิศมัย ทาสุรินทร์
ผู้ใหญ่บ้านร่องธาร หมู่ 3
นางกาญจนา เขื่อนคำ
ผู้ใหญ่บ้านหนองผักจิก หมู่ 4

นายดวง วันชัย
ผู้ใหญ่บ้านท่าฮ่อ หมู่ 6
084-9645719
นางอำพร ตั๋นเกี๋ยง
ผู้ใหญ่บ้านทรายขาว หมู่ 5
089-9511076
นายอนุชิต บุญส่ง
ผู้ใหญ่บ้านหนองตุ้ม หมู่ 7
089-0876125
นายอิ่นคำ ทะปะละ
ผู้ใหญ่บ้านโป่งแดง หมู่ 8
083-3258706

นายบุญเลิศ ทำของดี
ผู้ใหญ่บ้านร่องธารใหม่ หมู่ 9
0895591440
นายฉลวย ก๋าซ้อน
ผู้ใหญ่บ้านสันต้นม่วง หมู่ 10
093-2182955
นายฉัตรชัย ทาสุรินทร์
ผู้ใหญ่บ้านร่องธาร หมู่ 11
088-1426900
นายสนอง ธรรมชัย
ผู้ใหญ่บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ 12

นายดนัย คำมูลชัย
ผู้ใหญ่บ้านรวมไทย หมู่ 13
094-8312121
นายพิพัฒน์ โนสุยะ
ผู้ใหญ่บ้านสมานมิตร หมู่ 14
099-2391879
นางสุนันท์ พนมการณ์
ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง หมู่ 15
091-8537758
นายดูกร ธรรมใจ
ผู้ใหญ่บ้านโป่งทวี หมู่ 16
089-7005384

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft