องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ โทร 089-4325282
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
   สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
   ฝ่ายปกครอง
   คำแถลงนโยบายต่อสภา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
   ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
   แหล่งท่องเที่ยว ต.ทรายขาว
   สินค้า OTOP ต.ทรายขาว
   โรงเรียน อบต.ทรายขาว
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทรายขาว
  โครงสร้างหน่วยงาน
  โครงสร้างส่วนราชการ
  อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อบต. ม.66-ม.73
  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่ อบต.ใช้
  Q & A
  ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
  การให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค
  การให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  การร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การให้บริการด้านการชำระภาษี
  การเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2563
 
   คณะผู้บริหาร อบต.ทรายขาว
   สมาชิกสภา อบต.ทรายขาว
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ 2563
 งบประจำเดือน ธันวาคม 55 ของอบต ทรายขาว
ดูทั้งหมด
 
 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
 ขอประ่ชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบที่ดิน
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (5)
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (4)
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (3)
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (2)
 แบบแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 ประกาศการใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 -2569
 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566
 คู่มือประชาชน งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด
 
งานกิจการสภาฯ
ประกาศเรียกประชุม
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือประกาศ/อื่นๆ
ดูทั้งหมด
 
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ทรายขาว.
แผนแม่บท อบต.ทรายขาว
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
     - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
     - ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-และ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไ.pdf
     - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565
  การบรรจุและการแต่งตั้ง
     - การบรรจุและแต่งตั้ง.pdf
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล.pdf
     - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 2565
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2564-2566.pdf
     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
     - แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล2564-2566
     - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้างรอบ 1 2565
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     - ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
     - ประกาศ-ก.อบต.-จ.เชียงราย-เรื่องหลักเกณฑ์และ.pdf
     - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ ปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 โครงสร้าง อบต.
 โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างหน่วยงาน
     - โครงสร้างองค์กร
     - โครงสร้างส่วนราชการ
 รายงานการบริหารบุคคลรอบ 6 เดือน
การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ดูทั้งหมด
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายงานผลการประชุมประชาคมระดับตำบล 18 มี.ค.2564
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 รายงานการประชุม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลทรายขาว
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 - 2
ดูทั้งหมด
 
 คำสั่งแบ่งงาน ปี 2561
ดูทั้งหมด
 
 คู่มือประเมินพนักงานครู
 ตัวอย่าง คำร้องขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบภัย
 คำร้องสนับสนุนรถดับเพลิง
 คำร้องทั่วไป(ยืมของ)
 คำร้องทั่วไป เบี้ยยังชีพ
 คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
 คำขอข้อมูลข่าวสาร
ดูทั้งหมด
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
ดูทั้งหมด
 
งานเด็กและเยาวชนตำบลทรายขาว
องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นในตำบลทรายขาว
 
  ประกาศเจตจำนงการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  แผนการปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการป้องกันการขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  คำแถลงข้อบัญญัติ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
  งบแสดงฐานะการเงิน
  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง / การจัดหาพัสดุ
     
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ช่องทางแจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

 

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
6023287

 
 
 
 
 
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ทรายขาว.

แผนแม่บท อบต.ทรายขาว

รายงานการประชุม

แผนพัฒนาบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565
- ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงาน
- ประกาศ-ก.จ.-ก.ท.-และ-ก.อบต.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไ.pdf
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565

การบรรจุและการแต่งตั้ง

- การบรรจุและแต่งตั้ง.pdf
- ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล.pdf
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง 2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2564-2566.pdf
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
- แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล2564-2566
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้างรอบ 1 2565

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงา.pdf
- ประกาศ-ก.อบต.-จ.เชียงราย-เรื่องหลักเกณฑ์และ.pdf
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลา
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงสร้าง อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างหน่วยงาน

- โครงสร้างองค์กร
- โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานการบริหารบุคคลรอบ 6 เดือน

การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประมวลจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 2564-2566 (ส่วนบน)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายทั่วไป

- 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- 4202 เจ้าพนักงานการคลัง
- 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ
- 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4403 จพง.สัตวบาล
- 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4501 จพง.วิทยาศาสตร์
- 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน
- 4602 พยาบาลเทคนิค
- 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
- 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
- 4605 โภชนาการ
- 4606 จพง.รังสีการแพทย์
- 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
- 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
- 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
- 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- 4610 สัตวแพทย์
- 4701 นายช่างโยธา
- 4702 นายช่างเขียนแบบ
- 4703 นายช่างสำรวจ
- 4704 นายช่างผังเมือง
- 4705 นายช่างเครื่องกล
- 4705 นายช่างเครื่องกล
- 4706 นายช่างไฟฟ้า
- 4706 นายช่างไฟฟ้า
- 4706 นายช่างไฟฟ้า
- 4707 เจ้าพนักงานประปา
- 4706 นายช่างไฟฟ้า

สายบริหาร

- 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
- ตาม ก.อบต. กำหนด

สายวิชาการ

- 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
- 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3701 วิศวกรโยธา
- 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
- 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

สายอำนวยการ

- 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
- 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
- 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
- 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
- 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)
- 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
เลขที่ 109 หมู่ 10 อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 053-723-962 โทรสาร 053-723-961 Email : saikao.chiangrai.123456@gmail.com
Last Update :: 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ออกแบบและพัฒนาโดย : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น